Ekonomikanalen

Få kvinnor på ordförandestolen

36 procent av vd:arna för bolagen som är listade på Stockholmsbörsens huvudlistor är kvinnor. När det gäller styrelseordförande är fördelningen ännu mer ojämn, endast var tionde ordförande är kvinna.

Hösten 2022 antog EU ett direktiv som ställer högre krav på jämställda styrelser i större börsbolag. Om inte vissa jämställdhetsmål är uppfyllda till 2026 kommer lagar om könskvotering införas i lokal lagstiftning.

Sverige ser ut att redan ha så pass hög andel kvinnor i styrelserna att tvingande lagstiftning inte kommer behöva införas.